20.08.2013

Prezydent podpisał mały trójpak energetyczny.


Jak poinformowała
Kancelaria Prezydenta RP, prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację
Prawa energetycznego, czyli tzw. mały trójpak energetyczny.

Jak czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP poświęconemu podpisaniu małego
trójpaku, podpisana właśnie ustawa jest krokiem w kierunku tworzenia wspólnego
rynku energii elektrycznej i gazu oraz stanowi wsparcie dla rozwoju energetyki
prosumenckiej, a także wprowadza przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady ws. promowania energii ze źródeł odnawialnych.

– Ustawa wprowadza wiele istotnych rozwiązań, jednak do uregulowania pozostaje jeszcze m.in.
kwestia skutecznej budowy źródeł wytwórczych i magazynów energii. Niezbędne jest
też przyjęcie całościowych przepisów dotyczących przyłączeń do sieci. W
najbliższej przyszłości wyzwaniem będzie również zapewnienie rozwoju
odnawialnych źródeł energii z naciskiem na różnorodność stosowanych technologii
i wypracowanie efektywnego systemu wsparcia. Polska musi także odpowiedzieć na
wymogi „inteligentnej energetyki” (smart grid), wprowadzając w swoim
ustawodawstwie mechanizmy i narzędzia zachęcające do racjonalizacji zużycia
energii i stabilizujące działalność podmiotów rynku energii – informuje
Kancelaria Prezydenta RP.

W komunikacie dotyczącym małego trójpaku Kancelaria Prezydenta RP podkreśla
potrzebę dalszej pracy „na rzecz spójności polityki energetycznej, ładu instytucjonalnego
i jasnych regulacji” poprzez prace i przyjęcie ustaw energetycznych wchodzących w skład dużego  trójpaku.

Poniżej prezentujemy informację Kancelarii Prezydenta RP na temat małego trójpaku
energetycznego:

Informacja w sprawie ustawy z dnia 26 lipca 2013
r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych
ustaw

Zasadniczym celem obszernej nowelizacji ustawy – Prawo
energetyczne jest zapewnienie pełnej implementacji przepisów dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w
następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, a także
uzupełnienie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z
dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii
elektrycznej i uchylającą dyrektywę 2003/54/WE oraz dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych
zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę
2003/55/WE.

Uchwalenie tzw. małego trójpaku energetycznego to krok we
właściwym kierunku – ustawa przybliża do realizacji wspólnego rynku energii
elektrycznej i gazu oraz działa na rzecz rozwoju energetyki prosumenckiej. Wśród
licznych zmian wprowadzanych nowelizacją należy wskazać przede wszystkim:
1)
wprowadzenie definicji odbiorcy wrażliwego wraz z określeniem przysługującego mu
zryczałtowanego dodatku energetycznego:
a) dodatek energetyczny wynosić
będzie rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej
oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w
gospodarstwie domowym. Limity określono następująco:
– 900 kWh w roku
kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się
z
2 do 4 osób;
– 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego
składającego się
z co najmniej 5 osób.
b) dodatek będzie przyznawany przez
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji na wniosek odbiorcy
wrażliwego energii elektrycznej i wypłacany do dnia
10 każdego miesiąca z
góry,
c) wypłata dodatku energetycznego będzie zadaniem z zakresu
administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacać będą gminy, otrzymujące na
ten cel dotację z budżetu państwa (ustawa szczegółowo reguluje zasady jej
udzielania),
2) ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące przeprowadzania przez
przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie
przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii kontroli legalności pobierania
paliw lub energii, kontroli układów pomiarowo – rozliczeniowych, dotrzymania
zawartych umów oraz prawidłowości rozliczeń;
3) nowelizacja wskazuje
przesłanki, po wystąpieniu których przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące
działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych
lub energii może wstrzymać (z zastrzeżeniami wynikającymi z ustawy) dostarczanie
paliw gazowych lub energii:
a) gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli
stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie paliw lub energii,
b) gdy
odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni
po upływie terminu płatności,
4) nowelizacja dostosowuje w sposób pełniejszy
polskie przepisy do wymogów prawa unijnego w zakresie niezależności operatorów
systemów przesyłowych i dystrybucyjnych,
5) ustawa dodaje przepisy regulujące
wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji przez osobę fizyczną
niebędącą przedsiębiorcą oraz zasady przyłączania tych instalacji do sieci
dystybucyjnej,
6) nowelizacja dodaje również przepisy dotyczące gwarancji
pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii,
7)
nowelizacja rozszerza katalog podmiotów obowiązanych do przedstawienia Prezesowi
URE do umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych lub biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej o odbiorów
przemysłowych, którzy w roku poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużyli nie
mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, której koszt wyniósł nie mniej niż 3%
wartości jego produkcji,
8) ustawa przewiduje wzmocnienie niezależności
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki poprzez zmianę sposobu wyboru oraz
wprowadzenie zasady, że funkcję tę można pełnić tylko jedną, 5-letnią
kadencję,
9) nowelizacja nakłada na Ministra Gospodarki obowiązek opracowania
projekt krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do
roku 2020.

Jak wskazano powyżej, ustawa wprowadza wiele
istotnych rozwiązań, jednak do uregulowania pozostaje jeszcze m.in. kwestia
skutecznej budowy źródeł wytwórczych i magazynów energii, całościowe przepisy
dotyczące przyłączeń do sieci. W najbliższej przyszłości wyzwaniem będzie
również zapewnienie rozwoju OZE z naciskiem na różnorodność stosowanych
technologii i wypracowanie efektywnego systemu wsparcia. Polska musi także
odpowiedzieć na wymogi „inteligentnej energetyki” (smart grid), wprowadzając w
swoim ustawodawstwie mechanizmy i narzędzia zachęcające do racjonalizacji
zużycia energii i stabilizujące działalność podmiotów rynku energii. Nasz kraj
potrzebuje spójnej polityki energetycznej, ładu instytucjonalnego i jasnych
regulacji w tym zakresie, aby sprostać globalnym trendom, dlatego też
kontynuacja prac nad tzw. dużym trójpakiem jest
konieczna.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP / red. gramwzielone.pl

Kontakt do nas

Szybki kontakt do naszych przedstawicieli. Odpowiemy na każde zapytanie, przedstawimy najbardziej optymalną ofertę dla Ciebie oraz wyjaśnimy wątpliwości.

Kontakt do nas

SOLTeam Sp. j.
ul Wyszyńskiego 28
95-035 Ozorków

biuro@solteam.pl
kontakt do nas+48 501 021 783

Materiały do pobrania

Zbiór materiałów dla kupujących panele słoneczne lub chcących zainwestować w fotowoltaikę.

fotowoltaika

Pompy ciepła, Fotowoltaika

Zapoznaj się z naszymi materiałami, katalogami, poradnikami

Newsletter